Głównej zawartości

Pomagamy razem

Stypendium naukowe

Życie Anny Pasek stanowiło doskonały przykład wyczucia proporcji między nauką, której bezgranicznie poświęcała się w ciągu większości roku akademickiego, a zasłużonym odpoczynkiem, przyjmującym w przypadku Anny postać wakacyjnych wypraw w najpiękniejsze i wciąż dzikie zakątki świata. Fundacja, powołana ku pamięci Anny Pasek, stawia sobie za jeden z celów wsparcie osób podobnych Annie, dzielących z nią talent badacza oraz pasję odkrywania świata. Wyrazem tego wsparcia jest stypendium naukowe ustanowione przez Fundację. Poprzez atrakcyjne wsparcie finansowe stypendium ma umożliwić młodym, zdolnym naukowcom pełne skoncentrowanie się na prowadzonych przez nich badaniach.
Stypendium w wysokości 25000 zł, podzielona jest na dwie nierozerwalne części: grant badawczy - 15000 zł, przeznaczony na realizację rocznego projektu badawczego, oraz stypendium personalne - 10000 zł, pozostające w gestii Stypendysty. Grant badawczy podlega rozliczeniu, w przeciwieństwie do stypendium personalnego, wolnego od rozliczenia.

Adresatami stypendium są doktoranci polskich instytucji naukowych (w tym doktoranci w trudnej sytuacji materialnej), podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Najnowsza X edycja Konkursu, stawia nacisk przede wszystkim na jakość projektu stypendialnego. Ma to na celu zachęcenie do udziału w Konkursie młodszych Doktorantów, którzy choć nie posiadają znacznego dorobku, posiadają oryginalne i interesujące pomysły badawcze.

Osoba ubiegająca się o Stypendium, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski,
 • jest doktorantem, uczestnikiem pierwszego, drugiego lub trzeciego roku studiów doktoranckich, dowolnej uczelni lub placówki naukowej na terenie Polski,
 • na dzień 24 listopada 2017 nie ukończyła 30 lat (32 lat w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego/wychowawczego),
 • w prowadzonych przez siebie badaniach naukowych twórczo wykorzystuje narzędzia i techniki Systemów Informacji Geograficznej i/lub teledetekcji środowiska,
 • prowadzone przez nią badania mają potencjalne znaczenie praktyczne,
 • przedstawiony projekt badawczy i jego zadania nie są finansowane z innych źródeł.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium (pobierz formularz MS Word, PDF, załącznik nr 1, załącznik nr 2)
 • płyta CD lub DVD z wersją elektroniczną wniosku, podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata,
 • kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • oryginał zaświadczenia potwierdzającego status doktoranta wystawiony przez uczelnię/instytucję naukową, dodatkowo potwierdzony podpisem promotora lub opiekuna naukowego,
 • w przypadku osób powyżej 30 lat, a korzystających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, zaświadczenie o korzystaniu z takiego urlopu,
 • co najmniej jedną ofertę na każdy środek trwały niezbędny do realizacji projektu, wyszczególniony w załączniku o którym mowa w punkcie 35. Wniosku o Stypendium.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres: Fundacja im. Anny Pasek, ul. Małobądzka 101, 42-500 Będzin.

Wsparcie ESRI Polska:

Jednym z największych kosztów w budżetach projektów naukowych bywają koszty licencji oprogramowania - tym większe, im wyższej klasy oprogramowanie. Dzięki wparciu ze strony firmy ESRI Polska, polskiego przedstawicielstwa ESRI Inc., światowego lidera w dziedzinie oprogramowania GIS, Stypendysta Fundacji otrzyma darmową roczną edukacyjną licencję programu ArcGIS Desktop wraz ze wsparciem technicznym ze strony ESRI Polska. W związku z tym budżet projektu nie powinien zawierać kosztów ArcGIS Desktop, jeśli to oprogramowanie ma być używane w realizacji badań.
Dodatkowo, dzięki wsparciu ESRI Polska, Stypendysta będzie miał możliwość publikacji wyników poszczególnych etapów pracy w różnych mediach jak również przedstawiania ich na konferencjach, w których ESRI Polska bierze udział.

W jubileuszowej, dziesiątej edycji Konkursu, przewidziano dodatkowe wyróżnienia - trzy vouchery na autoryzowane szkolenia z obsługi oprogramowania GIS realizowane przez firmę ESRI Polska. Wyróżnienia zostaną przyznane Laureatowi a także dwóm osobom, których projekty zostały wyróżnione przez Komisję Stypendialną.

Ważne terminy:

 • 24 listopada 2017 - ostateczny termin składania wniosków o przyznanie Stypendium (liczy się data wpływu wniosku do siedziby Fundacji),
 • 6 grudnia 2017 - ostateczny termin oceny formalnej wniosków,
 • 2 lutego 2018 - ostateczny termin rozstrzygnięcia stypendium,
 • od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 - okres realizacji projektu badawczego,
 • kwiecień 2018 - wypłata pierwszej z dwóch rat stypendium personalnego,
 • 30 września 2018 - ostateczny termin złożenia półrocznego sprawozdania naukowego i rozliczenia stypendium badawczego,
 • 31 marca 2019 - ostateczny termin złożenia rocznego sprawozdania naukowego i rozliczenia stypendium badawczego.

Szczegóły na temat stypendium zawiera Regulamin Stypendium Naukowego im. Anny Pasek (plik PDF). Złożenie Wniosku o przyznanie stypendium jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości Regulaminu i akceptacją jego założeń.

Każdy Wniosek zostanie poddany ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej. Obydwie oceny będą przyznawane wg poniższych kart ocen:

 • karta oceny formalnej - plik PDF,
 • karta oceny merytorycznej - plik PDF.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących tej edycji Stypendium Naukowego im. Anny Pasek prosimy o kontakt pod adresem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W jakiej formie mają być składane oferty na środki trwałe, oprogramowanie, itd.?

Nie wymagamy oficjalnego zapytania ofertowego, w przypadku środków takich jak sprzęt elektroniczny czy oprogramowanie, mogą być to oferty sklepów internetowych (np. Wydruk strony z ceną przedmiotu, fragment cennika ze strony sklepu itp.).

Czy doktoranci 4 roku mogą starać się o przyznanie stypendium?

Stypendium jest adresowane jedynie do doktorantów 1-3 roku studiów.

Czy termin składania wniosków to termin, kiedy wniosek ma znaleźć się w siedzibie Fundacji, czy jest to data stempla pocztowego?

Ostateczny termin składania wniosków oznacza, że do podanej daty i godziny wniosek powinien znaleźć się w siedzibie Fundacji. Wnioski wysłane przed tą datą, które nie zdążyły zostać dostarczone do siedziby fundacji, nie będą rozpatrywane.

Czy istnieje możliwość otrzymania informacji na temat jak wniosek został oceniony?

Ocena merytoryczna wniosku jest udostępniana na indywidualną prośbę uczestnika konkursu, w postaci tabeli przyznanych punktów.

Czy aplikacja na poprzednią edycję konkursu wyklucza możliwość starania się o stypendium w kolejnym roku?

Zachęcamy do aplikacji w kolejnych edycjach, nawet jeśli w poprzednim roku projekt nie otrzymał dofinansowania - w ciągu roku wniosek może zostać dopracowany lub zmodyfikowany, wraz z nabytą wiedzą i doświadczeniem. Nie ma konieczności składania wniosku dotyczącego zupełnie innego projektu badań.

Czy projekt musi dotyczyć tematyki górskiej?

Nie, nie musi. Jednak za zaproponowanie projektu którego efekty mogą wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa w obszarach górskich lub efektem projektu może być praktyczna aplikacja komputerowa z dowolnej dziedziny wykorzystującej technologie geoinformacji, mogą być przydzielone dodatkowe punkty bonusowe.

Co w przypadku, gdy do wykonania projektu niezbędny jest zakup komercyjnej licencji ArcGIS, co skutkuje przekroczeniem budżetu na badania?

Dzięki uprzejmości firmy ESRI Polska licencja ArcGIS (o ile jest potrzebna) jest przydzielana Laureatowi konkursu nieodpłatnie na czas realizacji zwycięskiego projektu, dlatego nie należy uwzględniać kosztu licencji we wniosku stypendialnym.

Czy istnieje możliwość ubiegania się o Stypendium przez osoby, które mają otwarty przewód doktorski, ale nie są uczestnikami studiów doktoranckich?

Zgodnie z regulaminem Kandydaci muszą posiadać status Doktoranta, zgodnie z obowiązującymi krajowymi regulacjami. Status taki musi być oficjalnie potwierdzony przez sekretariaty/osoby do tego upoważnione.

Moje badania opierają się na użyciu sprzętu którego zakup przekracza budżet projektu przeznaczony na badania - czy można uwzględnić koszt wypożyczenia sprzętu (a nie zakupu) w celu pozyskania danych badawczych?

Tak. Istnieje możliwość wypożyczenia aparatury na czas badań, zgodnie z limitami kwotowymi ustalonymi w regulaminie.

Czy w terminie składania wniosków wystarczy przesłać wnioski drogą elektroniczną, czy wymagane dostarczenie jest wersji papierowej?

Wnioski należy dostarczyć do siedziby Fundacji w wersji papierowej.

Czy w przypadku zakupu licencji oprogramowania wiąże się to również z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego?

Nie ma konieczności zakupu sprzętu, jeśli Uczestnik dysponuje własnym sprzętem komputerowym, który może być użyty do realizacji projektu,

Mój Promotor / Opiekun naukowy jest obecnie niedostępny (np. Wyjazd na zagraniczną konferencję) - czy istnieje możliwość dostarczenia jego poświadczenia na dokumencie potwierdzającym uczestnictwo w studiach doktoranckich po ostatecznym terminie składania wniosków?

Komplet dokumentów należy dostarczyć w terminie, dlatego prosimy o rozpoczęcie kompletowania dokumentów, które zależą od osób trzecich, w pierwszej kolejności, aby nie zablokować sobie możliwości uczestnictwa w konkursie.

Jakie są najczęściej spotykane braki w nadesłanych wnioskach stypendialnych?

Najczęściej (proszę nie traktować tego jako kompletnej listy), zwracamy uwagę na:
- Brak zaparafowania wszystkich stron wniosku stypendialnego,
- Brak ofert na niektóre środki które Uczestnik zamierza zakupić z grantu badawczego,
- Brak pisemnego poświadczenia Promotora / Opiekuna naukowego na zaświadczeniu o uczestnictwie w studiach doktoranckich,
- Brak wersji elektronicznej bądź papierowej (wymagane obie) niektórych elementów: wniosku stypendialnego wraz z dwoma załącznikami - kosztorys i harmonogram.

Czy dowiem się, czy mój wniosek dotarł do siedziby Fundacji i czy przeszedł pomyślnie ocenę formalną?

O wyniku oceny formalnej informujemy wszystkich Uczestników konkursu drogą emailową w terminie podanym na stronie internetowej Stypendium.