Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Stypendium naukowe

Najnowsza edycja Stypendium im. Anny Pasek na rok akademicki 2019/2020 kładzie nacisk na badania realizowane w obszarach górskich. Badania te dotyczyć mają jednego z pięciu wskazanych żywiołów – ziemi, powietrza, ognia, wody i człowieka lub ich dowolnej kombinacji. Sama interpretacja przewodniego hasła konkursu „5 Górskich Żywiołów”, jest dowolna i pobudzić ma kreatywność Kandydatów składających wniosek w konkursie. Dopuszcza się także innowacyjne badania w skali kosmicznej w obszarze naszego Układu Słonecznego.

Niezmiennie jak we wszystkich poprzednich edycjach konkursu adresatami stypendium są doktoranci lub uczestnicy szkół doktorskich polskich instytucji naukowych (w tym doktoranci w trudnej materialnej), podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska. Dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Osoba ubiegająca się o Stypendium, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w roku akademickim 2019/2020 jest doktorantem, uczestnikiem drugiego lub trzeciego roku studiów doktoranckich (lub uczestnikiem pierwszego roku szkoły doktorskiej), dowolnej uczelni lub placówki naukowej na terenie Polski (lub czwartego roku studiów doktoranckich, w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego / wychowawczego),
 • na dzień 30 listopada 2019 nie ukończyła 30 lat (32 lat w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego / wychowawczego),
 • w prowadzonych przez siebie badaniach naukowych twórczo wykorzystuje narzędzia i techniki Systemów Informacji Geograficznej i/lub teledetekcji środowiska,
 • prowadzone przez nią badania mają potencjalne znaczenie praktyczne,
 • projekt badawczy przedstawiony we Wniosku o przyznanie Stypendium jest realizowany w obszarach górskich, nawiązuje do tematu przewodniego tegorocznej edycji Stypendium "5 górskich żywiołów" i dotyczy jednego z pięciu wskazanych żywiołów - ziemi, powietrza, ognia, wody i człowieka, lub ich dowolnej kombinacji.
  Dopuszcza się także innowacyjne badania w skali kosmicznej w obszarze naszego Układu Słonecznego.
 • przedstawiony projekt badawczy i jego zadania nie są finansowane z innych źródeł.

Wymagane dokumenty:

 • Formularz internetowy wniosku o przyznanie stypendium (https://goo.gl/forms/CfhzmbjlmGG4pD8C2)
 • Załączniki elektroniczne:
  • "Załącznik 1 do wniosku o stypendium - harmonogram"
  • "Załącznik 2 do wniosku o stypendium - budżet"
  • oferty na każdy środek trwały niezbędny do realizacji projektu, wyszczególniony w Załączniku 2.
  • Skan lub zdjęcie cyfrowe zaświadczenia potwierdzającego status doktoranta wystawiony przez uczelnię/instytucję naukową, dodatkowo potwierdzonego podpisem promotora lub opiekuna naukowego,
  • W przypadku osób powyżej 30 lat, bądź uczestników czwartego roku studiów doktoranckich, a korzystających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, zaświadczenie o korzystaniu z takiego urlopu
   (również w postaci skanu lub zdjęcia).

Wsparcie ESRI Polska:

Jednym z największych kosztów w budżetach projektów naukowych bywają koszty licencji oprogramowania - tym większe, im wyższej klasy oprogramowanie. Dzięki wparciu ze strony firmy ESRI Polska, polskiego przedstawicielstwa ESRI Inc., światowego lidera w dziedzinie oprogramowania GIS, Stypendysta Fundacji otrzyma darmową roczną edukacyjną licencję programu ArcGIS Desktop wraz ze wsparciem technicznym ze strony ESRI Polska. W związku z tym budżet projektu nie powinien zawierać kosztów ArcGIS Desktop, jeśli to oprogramowanie ma być używane w realizacji badań.
Dodatkowo, dzięki wsparciu ESRI Polska, Stypendysta będzie miał możliwość publikacji wyników poszczególnych etapów pracy w różnych mediach jak również przedstawiania ich na konferencjach, w których ESRI Polska bierze udział.

Ważne terminy:

 • 30 listopada 2019 - ostateczny termin składania wniosków o przyznanie Stypendium (dotyczy to daty wysłania formularza i wszystkich wymaganych załączników i zaświadczeń w formie cyfrowej),
 • 6 grudnia 2019 - ostateczny termin oceny formalnej wniosków,
 • 2 lutego 2020 - ostateczny termin rozstrzygnięcia stypendium,
 • od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 - okres realizacji projektu badawczego,
 • kwiecień 2020 - wypłata pierwszej z dwóch rat stypendium personalnego,
 • 30 września 2020 - ostateczny termin złożenia półrocznego sprawozdania naukowego i rozliczenia stypendium badawczego,
 • 31 marca 2021 - ostateczny termin złożenia rocznego sprawozdania naukowego i rozliczenia stypendium badawczego.

Szczegóły na temat stypendium zawiera Regulamin Stypendium Naukowego im. Anny Pasek. Złożenie Wniosku o przyznanie stypendium jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości Regulaminu i akceptacją jego założeń.

Każdy Wniosek zostanie poddany ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej. Obydwie oceny będą przyznawane według poniższych kart ocen:

Prosimy również o zapoznanie się z Polityką bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych Fundacji im. Anny Pasek

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących tej edycji Stypendium Naukowego im. Anny Pasek prosimy o kontakt pod adresem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W jakiej formie mają być składane oferty na środki trwałe, oprogramowanie, itd.?

Nie wymagamy oficjalnego zapytania ofertowego, w przypadku środków takich jak sprzęt elektroniczny czy oprogramowanie, mogą być to oferty sklepów internetowych (np. Wydruk strony z ceną przedmiotu do pliku PDF, fragment cennika ze strony sklepu itp.).

Czy doktoranci 4 roku mogą starać się o przyznanie stypendium?

Stypendium jest adresowane jedynie do doktorantów 1-3 roku studiów / szkoły doktorskiej. Wyjątek od tej reguły może stanowić wyłącznie przypadek, w którym nastąpiła przerwa w toku studiów, spowodowana pobytem na urlopie macierzyńskim/wychowawczym. W takim przypadku dopuszcza się do konkursu doktorantów czwartego roku.

Jak dokładnie rozumieć ostateczny termin składania wniosków?

Ostateczny termin składania wniosków oznacza, że do podanej daty i godziny wniosek powinien być przesłany do Fundacji drogą elektroniczną (formularz internetowy) i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
Czy istnieje możliwość otrzymania informacji na temat jak wniosek został oceniony?
Ocena merytoryczna wniosku jest udostępniana na indywidualną prośbę uczestnika konkursu, w postaci tabeli przyznanych punktów.

Czy aplikacja na poprzednią edycję konkursu wyklucza możliwość starania się o stypendium w kolejnym roku?

Zachęcamy do aplikacji w kolejnych edycjach, nawet jeśli w poprzednim roku projekt nie otrzymał dofinansowania - w ciągu roku wniosek może zostać dopracowany lub zmodyfikowany, wraz z nabytą wiedzą i doświadczeniem. Nie ma konieczności składania wniosku dotyczącego zupełnie innego projektu badań.

Czy projekt musi dotyczyć tematyki górskiej?

TAK. W najnowszej edycji to wymóg konieczny. Szczegółowa interpretacja lokalizacji tych badań jest jednak bardzo szeroka i dotyczyć może również badań w skali kosmicznej (w naszym układzie słonecznym). Decyzja taka wiąże się z chęci dodatkowego promowania bardzo perspektywicznego i nowoczesnego spojrzeniem na badania przyrodnicze, które wychodzą poza nasza planetę i dążą do rozszerzania pojęcia „eksploracji świata”.

Co w przypadku, gdy do wykonania projektu niezbędny jest zakup komercyjnej licencji ArcGIS, co skutkuje przekroczeniem budżetu na badania?

Dzięki uprzejmości firmy ESRI Polska licencja ArcGIS (o ile jest potrzebna) jest przydzielana Laureatowi konkursu nieodpłatnie na czas realizacji zwycięskiego projektu, dlatego nie należy uwzględniać kosztu licencji we wniosku stypendialnym.

Czy istnieje możliwość ubiegania się o Stypendium przez osoby, które mają otwarty przewód doktorski, ale nie są uczestnikami studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej?

Zgodnie z regulaminem Kandydaci muszą posiadać status Doktoranta / uczestnika szkoły doktorskiej, zgodnie z obowiązującymi krajowymi regulacjami. Status taki musi być oficjalnie potwierdzony przez sekretariaty/osoby do tego upoważnione.

Moje badania opierają się na użyciu sprzętu którego zakup przekracza budżet projektu przeznaczony na badania - czy można uwzględnić koszt wypożyczenia sprzętu (a nie zakupu) w celu pozyskania danych badawczych?

Tak. Istnieje możliwość wypożyczenia aparatury na czas badań, zgodnie z limitami kwotowymi ustalonymi w regulaminie.

Czy konieczne jest wysłanie wniosku w wersji papierowej?

Nie, nie ma potrzeby wysłania do Fundacji wniosku w wersji papierowej. Dotyczy to również wymaganego załącznika potwierdzającego status doktoranta/uczestnika szkoły doktorskiej. Wymaganie jest tylko załączenie skanu tego ostatniego dokumentu, do elektronicznego formularza wniosku i okazanie oryginału dokumentu w przypadku gdy Kandydat zakwalifikuje się do nagrody (podczas finalizowania umowy ze Stypendystą lub w trakcie prowadzonych opcjonalnych dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych).

Czy w przypadku zakupu licencji oprogramowania wiąże się to również z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego?

Nie ma konieczności zakupu sprzętu, jeśli Uczestnik dysponuje własnym sprzętem komputerowym, który może być użyty do realizacji projektu.

Mój Promotor / Opiekun naukowy jest obecnie niedostępny (np. Wyjazd na zagraniczną konferencję) - czy istnieje możliwość dostarczenia jego poświadczenia na dokumencie potwierdzającym uczestnictwo w studiach doktoranckich po ostatecznym terminie składania wniosków?

Komplet dokumentów należy dostarczyć w terminie, dlatego prosimy o rozpoczęcie kompletowania dokumentów, które zależą od osób trzecich, w pierwszej kolejności, aby nie zablokować sobie możliwości uczestnictwa w konkursie.

Jakie są najczęściej spotykane braki w nadesłanych wnioskach stypendialnych?

Najczęściej (proszę nie traktować tego jako kompletnej listy), zwracamy uwagę na:

 • Brak ofert na niektóre środki które Uczestnik zamierza zakupić z grantu badawczego,
 • Brak pisemnego poświadczenia Promotora / Opiekuna naukowego na zaświadczeniu o uczestnictwie w studiach doktoranckich,

Czy dowiem się, czy mój wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną?

O wyniku oceny formalnej informujemy wszystkich Uczestników konkursu drogą emailową w terminie podanym na stronie internetowej Stypendium.

Czy projekt musi zakładać całkowite wykorzystanie ustalonej w regulaminie maksymalnej kwoty budżetu projektu?

Nie, nie musi. Podana w regulaminie kwota budżetu projektu badawczego jest maksymalna. Oznacza to, że budżet projektu i jego wydatków nie może przekroczyć tej kwoty. Wymogi formalne spełniają projekty o dowolnej kwocie. Zarówno w większych jak i mniejszych budżetach ocenia się jednak zasadność merytoryczną, dojrzałość w planowaniu i racjonalność założeń budżetowych. Tak ustalona podstawa oceny, ma za zadanie wspierać projekty o wysokim stosunku jakości potencjalnych wyników do wielkości przeznaczonych kwot na ich osiągnięcie.