Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Stypendyści

Piotr TompalskiPiotr Tompalski, rocznik 1983, doktorant Laboratorium GIS i Teledetekcji w Katedrze Ekologii Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi badania nad zastosowaniem nowoczesnych technologii pozyskiwania danych przestrzennych w leśnictwie, ochronie przyrody oraz rekultywacji. W badaniach tych skupia się w szczególności na wykorzystaniu lotniczego i naziemnego skaningu laserowego w celu określania wybranych cech taksacyjnych drzew, drzewostanów oraz roślinność wysokiej terenów miejskich, a także opracowania nowych wskaźników opisujących strukturę roślinności oraz sposobu wypełnienia przez nią przestrzeni. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych, w tym publikacji o zasięgu międzynarodowym. Udziela się również w Sekcji Geomatyki Koła Naukowego Leśników, przekazując wiedzę z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej, swoim młodszym koleżankom i kolegom, studentom Wydziału Leśnego. Czas wolny poświęca fotografii i turystyce górskiej.

Stanisława PorzyckaStanisława Porzycka, rocznik 1982, doktorantka Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W swoich badaniach podejmuje tematykę interpretacji interferometrycznych danych radarowych technikami PSInSAR pod kątem analizy deformacji terenu - dzięki jej badaniom udaje się m.in. wyznaczać wieloletnie trendy osiadania terenów w obszarach górniczych Wyżyny Śląskiej. Uczestniczyła w szeregu warsztatów poświęconych analizie gostatystycznej i modelowaniu środowiska przyrodniczego. Jest autorką i współautorką sporej liczby publikacji naukowych, w tym kilku o zasięgu międzynarodowym. Swą uwagę kieruje również na zagadnienia psychologii i filozofii.

Michał PosyniakMichał Posyniak, rocznik 1982, doktorant Instytutu Geofizyki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wykorzystania metod teledetekcyjnych w badaniach atmosfery: rozwijaniu optycznych technik teledetekcji atmosfery, konstruowaniu aparatury lidarowej, badaniach aerozoli atmosferycznych, porównywaniu pomiarów naziemnych z satelitarnymi. Brał udział m.in. w eksperymentach MACRON 2007 (Martime Aerosol, Cloud and radiation Observation In Nowary), SAWA (SAharan Dust over WArsaw) oraz antarktycznej części Polish Arctic/Antarctic Expedition 2005-2007. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych, w tym kilku o zasięgu międzynarodowym. Pasjonują go obszary polarne.