Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Zuzanna Pestka - stypendystka 2015/2016

Rocznik 1991, doktorantka na Wydziale Biologii w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców na Uniwersytecie Gdańskim. Pasjonatka przyrody, ornitolog i licencjonowany obrączkarz ptaków, współpracownik Stacji Ornitologicznej PAN w Górkach Wschodnich w Gdańsku. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekologii lęgowej i żerowiskowej ptaków, zmian zachodzących w krajobrazie rolniczym i ich wpływu na bioróżnorodność gatunków ptaków związanych z tymi terenami oraz wykorzystania technik i danych GIS w badaniu preferencji siedliskowych.

W nagrodzonym projekcie skupia się na określeniu wpływu dynamicznych zmian zachodzących w krajobrazie rolniczym na liczebność, sukces lęgowy oraz dietę bociana białego na Żuławach Elbląskich. Za pomocą danych i technik GIS zbadane zostaną zmiany w krajobrazie rolniczym jakie zaszły w latach 2000-2016 i zostaną one skorelowane z oczekiwanymi różnicami w diecie oraz innymi badanymi parametrami populacji bocianów białych. W ten sposób zidentyfikowane zostaną najważniejsze dla gatunku typy użytkowania gruntów, charakteryzujące się najwyższą jakością przyrodniczą i świadczące o dobrej kondycji terenów rolniczych.

W latach 2011-2015 była prezesem Naukowego Koła Ornitologicznego KOS UG, w którym nadal aktywnie działa. Współpracuje również z Naukowymi Kołami Chiropterologicznym oraz Teriologicznym na UG. Ponadto jest czynnym członkiem organizacji pozarządowych mających na celu ochronę ptaków i przyrody. Bierze także aktywny udział w szeroko pojętej edukacji przyrodniczej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W ramach pracy naukowej czynnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz jest współautorką publikacji naukowych z zakresu ekologii roślin.

W wolnych chwilach podróżuje w wartościowe przyrodniczo miejsca Polski, obserwuje ptaki i przyrodę, gra w koszykówkę lub realizuje się muzycznie.