Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

StypendiumImAnnyPasekVEdycja_webDoktorantki UW i UJ laureatkami V edycji konkursu stypendialnego im. Anny Pasek.

Znamy już laureatów V edycji konkursu stypendialnego im. Anny Pasek. Tegoroczny konkurs wyłonił ex aequo dwóch zwycięzców, a dokładniej dwie zwyciężczynie. W V edycji konkursu, laurem zostały uhonorowane dwie Panie, Anna Wójtowicz-Nowakowska, przedstawicielka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Marlena Kycko, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendium naukowe im. Anny Pasek zostało ufundowane w celu wspierania wybitnych doktorantów polskich ośrodków badawczych, podejmujących badania o znaczeniu praktycznym, wykorzystujących narzędzia i techniki Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i teledetekcji środowiska. Zwyciężczynie konkursu otrzymają granty badawcze i stypendia personalne na łączną kwotę 45 tysięcy zł.

Stypendium objęte jest honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmy ESRI Polska.

Anna Wójtowicz-Nowakowska - doktorantka w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W centrum jej zainteresowań naukowych znajdują się metody klasyfikacji zobrazowań teledetekcyjnych, w szczególności analiza obiektowa (OBIA, ang. Object Based Image Analysis), która zrewolucjonizowała przetwarzanie materiałów teledetekcyjnych. Oferuje ona efektywną technikę automatycznej klasyfikacji wykonywanej komputerowo, której jakość zbliżona jest do ludzkiej wizualnej interpretacji, lecz w odróżnieniu od niej jest znacznie szybsza, tańsza i łatwiejsza do powielania.

Celem nagrodzonego projektu jest opracowanie mechanizmu automatycznego / półautomatycznego pozyskiwania danych wektorowych dotyczących terenów nieprzepuszczalnych, w oparciu o dane teledetekcyjne o wysokiej rozdzielczości przestrzennej. Dotychczas tereny nieprzepuszczalne były wyznaczane najczęściej na podstawie manualnej wektoryzacji, co było zajęciem kosztownym i czasochłonnym. Zaproponowany przeze mnie projekt pozwoli stworzyć algorytm umożliwiający szybką, dokładną i automatyczną detekcję terenów nieprzepuszczalnych – tłumaczy Anna Wójtowicz-Nowakowska.

Stworzona procedura może być przydatna przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz tworzenia map zagrożenia lub ryzyka powodziowego, do których opracowania zobligowane są wszystkie kraje Unii Europejskiej – dodaje.

Marlena Kycko – doktorantka w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad zastosowaniem technik teledetekcyjnych, szczególnie technik hiperspektralnych, do analizy stanu roślinności wydeptywanej.

Celem wyróżnionych badań jest analiza kondycji muraw wysokogórskich teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności bazującymi na charakterystykach spektralnych, a także analiza źródeł zmian w odbiciu promieniowania elektromagnetycznego od roślin wydeptanych i referencyjnych. Prowadzone badania pozwolą na opracowanie algorytmu oceny stanu roślinności narażonej na wydeptywanie. Dodatkowo określona zostanie rzeczywista odporność dominujących gatunków muraw wysokogórskich na działalność ruchu turystycznego.

Wyniki analizy danych znajdą również zastosowanie we wspomaganiu rekultywacji silnie zdegradowanych obszarów wysokogórskich, a także optymalizacji ruchu turystycznego Tatrzańskiego Parku Narodowego – wyjaśnia Marlena Kycko.