Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja im. Anny Pasek, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Grażynę Pasek i Marka Pasek, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Renatę Ciastoń w kancelarii notarialnej w Będzinie w dniu 04 stycznia 2008r działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. Jest organizacją prowadzącą działalność w całości nieodpłatną, w tym również w części dotyczącej przyszłej działalności Fundacji (po uzyskaniu stosownego statusu) jako Organizacji Pożytku Publicznego.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Będzin.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Działalność naukowo-badawcza, rozwojowa i edukacyjna w obszarze geoinformacji, nauk przyrodniczych oraz ochrony przyrody.
 2. Działalność na rzecz bezpieczeństwa w obszarach górskich.
 3. Wspieranie działalności artystycznej i społecznej.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację oraz wsparcie merytoryczne, techniczne i finansowe projektów i inicjatyw, związanych z szeroko pojętą działalnością naukowo-badawczą, rozwojową i edukacyjna w obszarze geoinformacji, nauk przyrodniczych oraz ochrony przyrody.
 2. Organizację oraz wsparcie merytoryczne, techniczne i finansowe projektów i inicjatyw, związanych z szeroko pojętym utrzymaniem i poprawą bezpieczeństwa w obszarach górskich.
 3. Organizację oraz wsparcie merytoryczne, techniczne i finansowe projektów i inicjatyw, związanych z wsparciem szeroko pojętej działalności artystycznej i społecznej.
 4. Wspieranie stypendiami i grantami uzdolnionej młodzieży oraz osób, które istotnie wspierają realizację wymienionych celów statutowych Fundacji.
 5. Popularyzację praktycznego wykorzystania wiedzy geograficznej.
 6. Działalność w zakresie organizacji wykładów, konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań w kraju i zagranicą.
 7. Organizację i wspieranie inicjatyw oświatowych i wychowawczych kierowanych do młodzieży, związanych z tematyką przyjętych celów Fundacji.
 8. Pomoc materialną osobom, które swoimi osiągnięciami i projektami przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i popularyzacji w Polsce i na świecie działań zbieżnych z wymienionymi celami Fundacji.
 9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, unijnymi oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie wymienionych celów działania Fundacji.
 10. Organizacja konkursów, wystaw i sesji pokazowych, dotyczących realizowanych działań Fundacji.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i medialnej (włącznie z produkcją materiałów promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych) w zakresie objętym celami Fundacji oraz organizacji działań Fundacji.
 12. Wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw zgodnych z celami Fundacji.

§ 7a

Nieodpłatna działalność Fundacji taka jak:

 • Działalność naukowo-badawcza, rozwojowa i edukacyjna w obszarze geoinformacji, nauk przyrodniczych oraz ochrony przyrody.
  (wg PKD - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych)
 • Działalność naukowo-badawcza, rozwojowa i edukacyjna w obszarze geoinformacji, nauk przyrodniczych oraz ochrony przyrody.
  (wg PKD - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Działalność na rzecz bezpieczeństwa w obszarach górskich.
  (wg PKD - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Wspieranie działalności artystycznej i społecznej.
  (wg PKD - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Wspieranie stypendiami i grantami uzdolnionej młodzieży oraz osób, które istotnie wspierają realizację wymienionych celów statutowych Fundacji.
  (wg PKD - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Popularyzację praktycznego wykorzystania wiedzy geograficznej.
  (wg PKD - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Działalność w zakresie organizacji wykładów, konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań w kraju i zagranicą.
  (wg PKD - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów)
 • Działalność w zakresie organizacji wykładów, konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań w kraju i zagranicą.
  (wg PKD - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)
 • Organizacja i wspieranie inicjatyw oświatowych i wychowawczych kierowanych do młodzieży, związanych z tematyką przyjętych celów Fundacji.
  (wg PKD - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Pomoc materialna osobom, które swoimi osiągnięciami i projektami przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i popularyzacji w Polsce i na świecie działań zbieżnych z wymienionymi celami Fundacji.
  (wg PKD - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, unijnymi oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie wymienionych celów działania Fundacji.
  (wg PKD - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Organizacja konkursów, wystaw i sesji pokazowych, dotyczących realizowanych działań Fundacji.
  (wg PKD - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i medialnej (włącznie z produkcją materiałów promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych) w zakresie objętym celami Fundacji oraz organizacji działań Fundacji.
  (wg PKD - wydawanie książek)
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i medialnej (włącznie z produkcją materiałów promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych) w zakresie objętym celami Fundacji oraz organizacji działań Fundacji.
  (wg PKD - pozostała działalność wydawnicza)
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i medialnej (włącznie z produkcją materiałów promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych) w zakresie objętym celami Fundacji oraz organizacji działań Fundacji.
  (wg PKD - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych)
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i medialnej (włącznie z produkcją materiałów promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych) w zakresie objętym celami Fundacji oraz organizacji działań Fundacji.
  (wg PKD - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i medialnej (włącznie z produkcją materiałów promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych) w zakresie objętym celami Fundacji oraz organizacji działań Fundacji.
  (wg PKD - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i medialnej (włącznie z produkcją materiałów promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych) w zakresie objętym celami Fundacji oraz organizacji działań Fundacji.
  (wg PKD - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)
 • wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw zgodnych z celami Fundacji.
  (wg PKD - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana)

jest działalnością Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 50.000,00 pięćdziesiąt tysięcy złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów.
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów z odsetek, bonów lokacyjnych, obligacji, weksli, polis ubezpieczeniowych depozytów bankowych.
 5. Dochodów z aktywów i nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, w tym krajowych i zagranicznych giełd papierów wartościowych oraz jednostek funduszy inwestycyjnych.

§ 11

 1. Dochód pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Fundacja nie może:
  1. udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 5. Fundacja nie może:
  1. przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  2. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3. ustawy o organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Władze Fundacji

§ 12

 1. Władzami fundacji są:
  1. Rada Fundacji
  2. Zarząd Fundacji

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży zgodnie z art. 20 pkt. 6 lit.c. Ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada Fundacji

§ 13

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji, w tym jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru zgodnie z art. 20 pkt. 6 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków spełniających wymogi art. 20 pkt. 6 lit. a i b zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r.o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwal - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Uchwała Rady do czasu złożenia podpisu Przewodniczącego nie jest wiążąca dla organów Fundacji, chyba że Przewodniczący upoważni innego członka Rady do podpisania uchwały.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji, w tym udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 17

 1. Zarząd Fundacji liczy do dziesięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości i lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością głosów przez członków Rady w trybie § 14 ust 3.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, kierując się wskazaniami Rady Fundacji i zasadą najbardziej efektywnego jego wykorzystania do realizacji celów Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością oddanych głosów. Liczba obecnych członków Zarządu na takim posiedzeniu musi wynosić, co najmniej połowę aktualnej liczby zarejestrowanych członków Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 31 maja, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji, a także na wniosek członka Rady Prezes lub Główna Księgowa niezwłocznie udostępnia wszelkie informacje i dokumenty z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia krajowego - oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą zwykłej większości głosów członków Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona i określonych w akcie założycielskim, przy czym zmiana musi być poparta w głosowaniu przez wszystkich członków Rady Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 23

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 26

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.