Głównej zawartości

Fundacja powstała na początku 2008 roku z inicjatywy Rodziców i najbliższych Anny ku jej pamięci. Fundacja stała się niejako spadkobierczynią idei, które realizowała i propagowała w swoim życiu Patronka Fundacji poprzez działalność naukową, artystyczną i podróżniczą.

Celami fundacji są:

 • Promocja systemów informacji geograficznej (GIS) i teledetekcji środowiska (oraz nauk im pochodnych) poprzez wspieranie naukowo uzdolnionej młodzieży.
 • Działalność profilaktyczna, informacyjna i promocyjna w zakresie bezpiecznej eksploracji górskiej ze szczególnym naciskiem na eksplorację wysokogórską i polarną.
 • Działalność w zakresie promocji, publikacji i ekspozycji tworów artystycznych autorstwa Patronki Fundacji oraz wpieranie młodzieży zajmującej się podobną działalnością artystyczną.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Wspieranie stypendiami uzdolnionej młodzieży.
 • Działalność edukacyjną i badawczą w dziedzinach nauk przyrodniczych i innych, związanych z systemami GIS, teledetekcją środowiska oraz problematyką eksploracji górskiej i polarnej.
 • Popularyzację praktycznego wykorzystania wiedzy geograficznej.
 • Działalność w zakresie organizacji wykładów, konferencji i spotkań w kraju i zagranicą.
 • Wsparcie organizacyjne, instruktażowe i techniczne w zakresie organizacji bezpiecznej eksploracji górskiej i polarnej.
 • Organizację i wspieranie inicjatyw oświatowych i wychowawczych kierowanych do młodzieży, związanych z poznaniem i eksploracją rejonów górskich i polarnych.
 • Pomoc materialną osobom, które swoimi osiągnięciami przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i popularyzacji w Polsce i na świecie działań związanych z rozwojem systemów informacji geograficznej i teledetekcji środowiska oraz poznaniem i eksploracją rejonów górskich i polarnych.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, unijnymi oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie wymienionych celów działania Fundacji.
 • Organizacja konkursów i wystaw fotograficznych w zakresie fotografii podróżniczej ze szczególnym naciskiem na tematykę górską i polarną.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej w zakresie objętym celami Fundacji.
 • Wspieranie organizacyjnie i finansowe inicjatyw zgodnych z celami Fundacji.

Statut Fundacji.

Fundacja jest otwarta na wszelką pomoc i współpracę w podejmowaniu inicjatyw związanych z jej statutowymi celami. Fundacja im. Anny Pasek jest organizacją non profit, a jej majątek stanowi fundusz założycielski i mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Dochody Fundacji pochodzą głównie z darowizn, zbiórek publicznych i dotacji.

Fundację można wspomóc poprzez wpłaty na konto bankowe:

82 1060 0076 0000 3200 0127 6816, BPH o. Bedzin